Language of document :

Жалба, подадена на 28 септември 2011 г. - ZZ/ЕИБ

(Дело F-95/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: N. Thieltgen)

Ответник: Европейска инвестиционна банка

Предмет на производството

Искане за отмяна на мълчаливия отказ на ЕИБ да измени условията за изпълнението на служебните задължения на жалбоподателя и длъжностната му характеристика, както и искане за обезщетение за вреди

Искания на жалбоподателя

да се отмени мълчаливият отказ на ЕИБ да измени условията за изпълнението на служебните задължения на жалбоподателя, както и длъжностната му характеристика,

ЕИБ да бъде задължена да преназначи жалбоподателя на длъжност, отговаряща на служебната му степен и на възможностите му,

да се установи, че ЕИБ е допуснала нарушения на правилата, уреждащи публичната служба,

да се установи, че ЕИБ носи отговорност спрямо жалбоподателя поради незаконосъобразността на решението ѝ и поради допуснатите от нея нарушения на правилата за публичната служба,

ЕИБ да бъде осъдена да заплати на жалбоподателя обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди в резултат от незаконосъобразността на решението ѝ и допуснатите от нея нарушения на правилата за публичната служба, заедно с лихви за забава, а именно:

във връзка с незаконосъобразността на решението:

обезщетение за неимуществени вреди в размер на 20 000 EUR,

обезщетение за имуществени вреди поради загуба на възнаграждение в размер на 113 100 EUR,

във връзка с допуснатите от ЕИБ нарушения на правилата за публичната служба:

за нарушението от страна на ЕИБ на задължението ѝ за съдействие и за защита: обезщетение в размер на 119 100 EUR,

за нарушението на член 42 от Правилника за служителите: 10 000 EUR,

ЕИБ да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

____________