Language of document :

Žaloba podaná dne 28. září 2011 - ZZ v. EIB

(Věc F-95/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: N. Thieltgen, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Zrušení implicitního rozhodnutí EIB o změně podmínek výkonu, jakož i o změně povahy funkcí žalobkyně, a návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit implicitní rozhodnutí EIB o změně podmínek výkonu, jakož i o změně povahy funkcí žalobkyně;

nařídit EIB, aby žalobkyni zařadila na pozici v souladu s její platovou třídou a zaměstnáním;

určit, že ze strany EIB došlo k nesprávnému služebnímu postupu;

uplatnit odpovědnost EIB vůči žalobkyni, co se týče protiprávnosti rozhodnutí a nesprávného služebního postupu ze strany EIB;

uložit EIB, aby nahradila tělesnou, nemajetkovou a majetkovou újmu žalobkyně, která vznikla v důsledku protiprávnosti rozhodnutí a nesprávného služebního postupu ze strany banky, a to včetně úroků z prodlení;

co se týče protiprávnosti rozhodnutí:

za nemajetkovou újmu: 20 000 eur;

za majetkovou újmu z titulu ztráty odměny: 113 000 eur;

co se týče nesprávného služebního postupu ze strany EIB:

za porušení povinnosti péče a ochrany ze strany EIB: 119 000 eur;

za porušení článku 42 zaměstnaneckého řádu: 10 000 eur;

uložit EIB náhradu nákladů řízení.

____________