Language of document :

28. septembril 2011 esitatud hagi - ZZ versus EIB

(kohtuasi F-95/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat N. Thieltgen)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada EIB vaikimisi tehtud otsus muuta hageja teenistustingimusi ja tööülesannete laadi ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

Tühistada EIB vaikimisi tehtud otsus muuta hageja teenistustingimusi ja tööülesannete laadi;

kohustada EIB-d viima hageja üle ametikohale, mis vastab tema palgaastmele ja töötingimustele;

tuvastada EIB toime pandud ametialased eksimused;

tuvastada EIB vastutus hageja ees seoses õigusvastase otsuse ja EIB toime pandud ametialaste eksimustega;

kohustada EIB-d hüvitama füüsiline, mittevaraline ja varaline kahju, mis hagejale õigusvastase otsusega ja EIB toime pandud ametialaste eksimustega tekitati ning millele lisandub viivitusintress;

hüvitada õigusvastase otsusega tekitatud:

mittevaraline kahju summas 20 000 eurot;

varaline kahju töötasu kaotamise tõttu summas 113 100 eurot;

hüvitada EIB toime pandud ametialaste eksimustega:

hoolitsemis- ja kaitsekohustuse rikkumise tõttu tekitatud kahju summas 119 100 eurot;

personalieeskirjade artikli 42 rikkumise tõttu tekitatud kahju summas 10 000 eurot;

mõista kohtukulud välja EIB-lt.

____________