Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 28 września 2011 r. - ZZ przeciwko EBI

(Sprawa F-95/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat N. Thieltgen)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji EBI w sprawie zmiany warunków wykonywania obowiązków przez skarżącą jak i zmiany charakteru tych obowiązków oraz żądanie odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji EBI w sprawie zmiany warunków wykonywania obowiązków przez skarżącą jak i zmiany charakteru tych obowiązków;

nakazanie EBI przeniesienia skarżącej na stanowisko zgodne z jej zaszeregowaniem;

stwierdzenie istnienia niezgodnego z prawem zachowania, jakie można przypisać EBI;

ustalenie odpowiedzialności EBI w stosunku do skarżącej w świetle niezgodnej z prawem decyzji oraz niezgodnego z prawem zachowania, jakie można przypisać EBI;

zasądzenie od EBI odszkodowania i zadośćuczynienia tytułem naprawienia krzywdy i szkody skarżącej, wynikających z niezgodnej z prawem decyzji oraz niezgodnego z prawem zachowania, jakie można przypisać Bankowi, które to odszkodowanie i zadośćuczynienie winny zostać powiększone o odsetki za zwłokę;

w odniesieniu do niezgodnej z prawem decyzji:

w zakresie krzywdy: 20.000 EUR;

w zakresie szkody związanej z utratą wynagrodzenia: 113.100 EUR;

w odniesieniu do niezgodnego z prawem zachowania, jakie można przypisać EBI:

w zakresie naruszenia przez EBI obowiązku staranności i ochrony: 119.100 EUR;

w zakresie naruszenia art. 42 regulaminu pracowniczego: 10.000 EUR;

obciążenie EBI kosztami postępowania.

____________