Language of document :

Жалба, подадена на 23 септември 2011 г. - ZZ/ЕИСК

(Дело F-92/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски икономически и социален комитет

Предмет на производството

Искане за отмяна на решението на ЕИСК, с което се отхвърля искането на жалбоподателя да се признае, че спрямо него са допуснати нарушения поради липсата на съдействие и неизпълнение на задължението за полагане на грижа, и да се вземат мерки, чрез които да се оповестят професионалните му заслуги и умения, както и искане за обезщетение

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 14 юни 2011 г. на генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет (ОН/ЕИСК) да отхвърли жалбата на жалбоподателя, с която същият иска да се признае, че спрямо него са допуснати нарушения поради липсата на съдействие и неизпълнение на задължението за полагане на грижа, и да се вземат мерки, чрез които да се оповестят професионалните му заслуги и умения, и в частност способността му да ръководи административен отдел и да управлява неговите човешки и финансови ресурси,

да се осъди ЕИСК да заплати обезщетение за неимуществени вреди в размер на 15 000 EUR, настъпили в резултат от неизпълнението от страна на ОН на задължението за полагане на грижа,

да се осъди ЕИСК да заплати съдебните разноски.

____________