Language of document :

23. septembril 2011 esitatud hagi - ZZ versus EMSK

(kohtuasi F-92/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada EMSK otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus tunnistada tema suhtes tehtud vigade olemasolu, mis tulenevad abi andmata jätmisest ning hoolitsemiskohustuse rikkumisest; samuti nõue võtta meetmed hageja teenete ja oskuste avalikuks rehabiliteerimiseks ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peasekretäri (ametisse nimetav asutus/EMSK) 14. juuni 2011. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus, milles paluti tunnistada tema suhtes tehtud vigade olemasolu, mis tulenevad abi andmata jätmisest ning hoolitsemiskohustuse rikkumisest, ning võtta meetmed hageja ametialaste teenete ja oskuste avalikuks rehabiliteerimiseks ja seda eeskätt seoses hageja sobivusega juhtima haldusüksust ning haldama selle inimressursse ja rahalisi vahendeid;

mõista ametisse nimetava asutuse hoolitsemiskohustuse rikkumisest tuleneva mittevaralise kahju hüvitamiseks EMSK-lt välja 15 000 eurot,

mõista kohtukulud välja EMSK-lt.

____________