Language of document :

Жалба, подадена на 16 септември 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-88/11)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: R. Rata, lawyer)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на конкурсната комисия да не включи жалбоподателя в списъка с резерви от конкурс на общо основание EPSO/AD/148/09-RO - Администратори (Право) (AD 5).

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени решението за преразглеждане, прието от конкурсната комисия на 9 ноември 2010 г., с което същата потвърждава решението си от 14 юли 2010 г. да не включи жалбоподателя в списъка с резерви от конкурс на общо основание EPSO/AD/148/09-RO,

да отмени решението на Европейската комисия от 16 юни 2011 г., с което се отхвърля жалбата, подадена по административен ред от жалбоподателя на 7 февруари 2011 г.,

да измени списъка с резерви от конкурс на общо основание EPSO/AD/148/09-RO - Администратори (Право), като включи в него името на жалбоподателя, или да разпореди публикуването на нов списък, съдържащ името на жалбоподателя,

да присъди обезщетение за претърпените от жалбоподателя неимуществени вреди, определено предварително по справедливост на 7 000 EUR,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________