Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 września 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-88/11)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat R. Rata)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej o nieuwzględnieniu skarżącego na liście rezerwowej konkursu otwartego EPSO/AD/148/09-RO - administratorzy-prawo (AD 5)

Żądania strony skarżącej

Skarżący wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej z dnia 9 listopada 2010 r., w której dokonano ponownej oceny kandydata, na mocy której utrzymano w mocy decyzję z dnia 14 lipca 2010 r. o nieuwzględnieniu skarżącego na liście rezerwowej konkursu otwartego EPSO/AD/148/09-RO;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącego w dniu 7 lutego 2011 r.;

zmianę listy rezerwowej konkursu otwartego EPSO/AD/148/09-RO - administratorzy-prawo, tak aby uwzględniała ona nazwisko skarżącego; ewentualnie zarządzenie ogłoszenia nowej listy rezerwowej, uwzględniającej nazwisko skarżącego;

zasądzenie zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez skarżącego, oszacowanego pierwotnie ex aequo et bono na kwotę 7000 EUR;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________