Language of document :

Žaloba podaná 16. septembra 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-88/11)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: R. Rata, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie výberového konania nezaradiť žalobcu do rezervného zoznamu verejného výberového konania EPSO/AD/148/09-RO - Administrátori - Právo (AD 5)

Návrhy žalobcu

Žalobca navrhuje, aby Súd pre verejnú službu:

zrušil rozhodnutie výberovej komisie o opätovnom hodnotení z 9. novembra 2010, ktorým bolo potvrdené jej rozhodnutie zo 14. júla 2010 o nezaradení žalobcu do rezervného zoznamu verejného výberového konania EPSO/AD/148/09-RO,

zrušil rozhodnutie Európskej komisie zo 16. júna 2011 o zamietnutí administratívnej sťažnosti žalobcu zo 7. februára 2011,

zmenil rezervný zoznam verejného výberového konania EPSO/AD/148/09-RO - Administrátori - Právo, tak, aby obsahoval meno žalobcu, alebo, alternatívne, nariadil uverejnenie nového rezervného zoznamu obsahujúceho meno žalobcu,

priznal náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú utrpel žalobca, predbežne vyčíslenú ex aequo et bono na 7 000 eur;

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

____________