Language of document :

Talan väckt den 16 september 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-88/11)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten R. Rata)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av uttagningskommitténs beslut att inte inkludera sökanden på reservlistan för det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/148/09 RO - Juridiska handläggare (AD 5).

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara uttagningskommitténs omprövningsbeslut av den 9 november 2010 genom vilket den bekräftade beslutet av den 14 juli 2010 att inte inkludera sökanden på reservlistan för det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/148/09 RO,

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 16 juni 2011 att avslå sökandens administrativa klagomål av den 7 februari 2011,

ändra reservlistan för det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/148/09 RO - Juridiska handläggare, så att den inkluderar sökanden, alternativt fastställa att en ny reservlista vilken inkluderar sökanden ska offentliggöras,

förplikta kommissionen att till sökanden betala ut ett belopp som preliminärt och i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) fastställs till 7000 euro som ersättning för ideell skada, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________