Language of document :

Жалба, подадена на 3 октомври 2011 г. - ZZ/Парламент

(Дело F-97/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: P. Nelissen Grade и G. Leblanc)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на решението на Парламента за определяне на датата, от която се взема предвид промяната в гражданското състояние за целите на прекратяване изплащането на надбавката за жилищни нужди поради постановяването на съдебно решение за развод на жалбоподателя

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването от 4 юли 2011 г., с което частично се отхвърля жалбата, подадена от жалбоподателя по административен ред,

да се отмени решението на органа по назначаването от 21 януари 2011 г., съобщено на жалбоподателя посредством административното приложение "Streamline", с което датата на съдебното решение за развод на жалбоподателя е определена като дата, от която се взема предвид промяната в гражданското състояние на жалбоподателя,

да се дадат задължителни указания на органа по назначаването за последиците от отмяната на обжалваните решения и конкретно за датата, от която да се вземе предвид съдебното решение за развод между жалбоподателя и бившата му съпруга, а именно датата на отбелязването на развода в акта за гражданско състояние - 26 април 2011 г.,

Парламентът да бъде осъден да заплати съдебните разноски.

____________