Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 października 2011 r. - ZZ przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-97/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci P. Nelissen Grade i G. Leblanc)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu w sprawie daty wejścia w życie zmiany stanu cywilnego, jaką należy uwzględnić do uchylenia dodatku na gospodarstwo domowe, wskutek wyroku sądu cywilnego orzekającego rozwód skarżącego.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 4 lipca 2011 r. oddalającej częściowo zażalenie skarżącego;

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 21 stycznia 2011 r., doręczonej za pomocą programu zarządzania administracyjnego Streamline, w sprawie ustalenia, że datą wejścia w życie zmiany stanu cywilnego skarżącego jest data ogłoszenia wyroku orzekającego rozwód;

wskazanie organowi powołującemu skutków, jakie niesie z sobą stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji, a w szczególności daty, jaką należy uwzględnić do wejścia w życie wyroku orzekającego rozwód pomiędzy skarżącym a jego byłą żoną, czyli daty wpisania wyroku do rejestru, co miało miejsce w dniu 26 kwietnia 2011 r.;

obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

____________