Language of document :

Žaloba podaná 18. septembra 2011 - ZZ/Výbor regiónov

(vec F-89/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaný: Výbor regiónov

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Výboru regiónov, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, ktorá mu vznikla v dôsledku správneho a disciplinárneho konania, podaná podľa článku 90 ods. 1 služobného poriadku

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Výboru regiónov č. 0352/2010 z 12. novembra 2010, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, ktorá mu vznikla v dôsledku správneho a disciplinárneho konania, podaná 14. júla 2010 podľa článku 90 ods. 1 služobného poriadku,

v prípade potreby zrušiť explicitné rozhodnutie Výboru regiónov z 31. mája 2011 o zamietnutí sťažnosti, ktorú žalobca podal 10. februára 2011 podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku,

uložiť Výboru regiónov, aby žalobcovi zaplatil sumu 15 000 eur z titulu nemajetkovej ujmy, ktorú utrpel v dôsledku prieťahov v správnom a disciplinárnom konaní vedených voči nemu,

uložiť Výboru regiónov, aby žalobcovi zaplatil sumu 15 000 eur z titulu náhrady nemajetkovej ujmy, ktorú utrpel v dôsledku chýb a nedbanlivosti Výboru regiónov v priebehu správneho a disciplinárneho konania,

uložiť Výboru regiónov, aby žalobcovi zaplatil sumu 41 888,68 eur z titulu náhrady nemajetkovej ujmy, ktorú utrpel v dôsledku núteného a predčasného odchodu do dôchodku,

zaviazať Výbor regiónov na náhradu úrokov z omeškania z vyššie uvedených súm podľa sadzby Európskej centrálnej banky, zvýšenej o dva body,

zaviazať Výbor regiónov na náhradu trov konania.

____________