Language of document :

Жалба, подадена на 3 октомври 2011 г. - ZZ и др./Комисия

(Дело F-98/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и др. (представители: F. Moyse и A. Salerno, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Комисията, с което се приема, че някои парични помощи, отпускани от държава членка на студентите във висши учебни заведения, следва да се считат за надбавки от същото естество като семейните надбавки и че посочените парични помощи следва да се приспадат от надбавките за образование, изплащани на длъжностните лица, родители на тези студенти, както и отмяна на решението за връщане на неоснователно платените суми.

Искания на жалбоподателите

що се отнася до първите девет жалбоподатели, да се отменят, от една страна, решенията за приспадане от предвидените в Правилника за длъжностните лица надбавки за образование, изплащани за децата на жалбоподателите, на сумите за стипендии за висше образование, които са им отпуснати от Документационния и информационен център за висше образование на Великото херцогство Люксембург (CEDIES), както и, от друга страна, да се отменят адресираните до всеки от горепосочените жалбоподатели решения за връщане на неоснователно платените суми, съответстващи на твърдените неоснователно изплатени надбавки за образование, получени по-рано,

що се отнася до последния жалбоподател, да се отмени решението, с което се изисква предоставяне на информация дали детето му получава отпусната от CEDIES стипендия и междувременно се спира плащането на надбавката за образование за това дете, считано от 1 декември 2011 г., само в частта относно това спиране,

да се изплатят съответните неизплатени части от възнагражденията заедно с мораторните лихви, изчислени от датата на падежа на задължението за изплащане на дължимите неизплатени части въз основа на лихвения процент на Европейската централна банка, определен за основните операции по рефинансиране за съответния период, увеличен с два пункта,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________