Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 3. oktobrī - ZZ u.c./Komisija

(lieta F-98/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ u.c. (pārstāvji - F. Moyse un A. Salerno, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu noteiktu dalībvalsts finanšu atbalstu augstākās izglītības studentiem uzskatīt par tāda paša veida pabalstu kā ģimenes pabalsts un pabalstu izglītībai, kas tiek piešķirts ierēdņiem - šo studentu vecākiem, samazināt šī finanšu atbalsta apmērā, kā arī prasība atcelt lēmumu uzsākt nepamatotu maksājumu atgūšanu

Prasītāju prasījumi:

pirmo deviņu prasītāju gadījumā - atcelt, pirmkārt, lēmumus no Civildienesta noteikumos paredzētajiem pabalstiem izglītībai, kas samaksāti par viņu bērniem, atskaitīt augstākās izglītības stipendiju summas, ko viņiem piešķīris Luksemburgas Lielhercogistes Augstākās izglītības dokumentācijas un informācijas centrs (Centre de documentation et d'information sur l'enseignement supérieur, CEDIES), kā arī, otrkārt, atcelt lēmumus uzsākt nepamatotu maksājumu atgūšanu no katra prasītāja tādā apmērā, kas atbilst iespējami nepamatotam agrāk saņemtam pabalstam izglītībai;

pēdējā prasītāja gadījumā - lēmumu, ar kuru viņam tiek prasīts darīt zināmu, vai viņa bērns ir saņēmis CEDIES piešķirtu stipendiju, un ar kuru tikmēr ir apturēta pabalsta izglītībai izmaksāšana par šo bērnu no 2011. gada 1. decembra atcelt tiktāl, ciktāl tas attiecas tikai uz šo apturēšanu;

samaksāt nokavētos atlīdzības maksājumus, pieskaitot kavējuma procentus, kas tiek aprēķināti no datuma, kad nokavētie maksājumi bija jāsamaksā, saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas noteikto likmi galvenajām refinansēšanas operācijām, kas bija spēkā attiecīgajā laikposmā, pieskaitot divus procentpunktus;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________