Language of document :

Beroep ingesteld op 3 oktober 2011 - ZZ e.a. / Commissie

(Zaak F-98/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: ZZ en anderen (vertegenwoordigers: F. Moyse en A. Salerno, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om bepaalde financiële steun van een lidstaat aan studenten van het hoger onderwijs aan te merken als soortgelijke toelagen als de gezinstoelagen en die financiële steun in mindering te brengen op de schooltoelage verleend aan de ambtenaren die ouders van die studenten zijn alsmede nietigverklaring van het besluit om over te gaan tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde

Conclusies van de verzoekende partijen

wat de eerste negen verzoekers betreft, nietigverklaring van de besluiten om op de statutaire schooltoelagen die zij voor hun kinderen ontvangen het bedrag in mindering te brengen van de beurzen voor hoger onderwijs die laatstgenoemden krijgen uitgekeerd door het Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur du Grand-Duché de Luxembourg (CEDIES), alsmede nietigverklaring van de aan elke verzoeker gerichte besluiten om over te gaan tot invordering van het onverschuldigd betaalde ter hoogte van de bedragen van de eerder ontvangen schooltoelagen;

wat de laatste verzoeker betreft, nietigverklaring van het besluit waarbij hem is gevraagd om mee te delen of zijn kind een door het CEDIES verleende beurs ontving en tot schorsing van de schooltoelage van dat kind met ingang van 1 december 2011, wat uitsluitend die schorsing betreft;

betaling van de achterstallige bezoldiging met vertragingsrente, welke vanaf de datum waarop die achterstallige bezoldiging verschuldigd was wordt berekend tegen het tarief dat de Europese Centrale Bank voor de betrokken periode voor de basisherfinancieringstransacties heeft vastgesteld, vermeerderd met 2 punten;

verwijzing van de Commissie in de kosten.

____________