Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 października 2011 r. - ZZ i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-98/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i inni (przedstawiciele: adwokaci F. Moyse i A. Salerno)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o uznaniu niektórych rodzajów pomocy finansowej udzielanych przez państwo członkowskie studentom studiów wyższych za dodatki podobnego rodzaju co dodatki rodzinne i odliczeniu kwoty tych rodzajów pomocy finansowej od kwoty dodatku edukacyjnego przyznanego urzędnikom będącym rodzicami tych studentów oraz stwierdzenie nieważności decyzji o przystąpieniu do odzyskania nienależnie wypłaconych kwot

Żądania strony skarżącej

W odniesieniu do dziewięciu pierwszych skarżących - stwierdzenie nieważności, po pierwsze, decyzji o odliczeniu od przewidzianych w regulaminie pracowniczym dodatków edukacyjnych dla dzieci kwot stypendiów, przyznawanych na odbycie studiów wyższych tym dzieciom przez Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur du Grand-Duché du Luxembourg (Centrum Dokumentacji i Szkolnictwa Wyższego Wielkiego Księstwa Luksemburg, CEDIES) oraz, po drugie stwierdzenie nieważności decyzji, których adresatami jest każdy z tych skarżących o przystąpieniu do odzyskania nienależnie wypłaconych kwot odpowiadających jakoby nienależnym kwotom wcześniej uzyskanych dodatków edukacyjnych;

w odniesieniu do ostatniego skarżącego - stwierdzenie nieważności decyzji, w której zażądano od niego informacji, czy jego dziecko otrzymuje stypendium od CEDIES i w której zawieszono, tymczasowo, dodatek edukacyjny na rzecz tego dziecka począwszy od dnia 1 grudnia 2011 r., wyłącznie w zakresie, w jakim decyzja ta dotyczy zawieszenia wypłaty dodatku;

[w odniesieniu do wszystkich skarżących] wypłata zaległych z tego tytułu kwot wynagrodzenia, wraz z odpowiadającymi im odsetkami za zwłokę, naliczonymi, począwszy od daty wymagalności należnych zaległości, według stawki ustalonej na podstawie znajdujących zastosowanie w tym okresie stóp procentowych ustanowionych przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansowania, podwyższonej o dwa punkty;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________