Language of document :

Žaloba podaná 3. októbra 2011 - ZZ a i./Komisia

(vec F-98/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a i. (v zastúpení: F. Moyse a A. Salerno, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa určitá finančná pomoc členského štátu poskytovaná študentom vyššieho vzdelávania považuje za príspevok podobného charakteru ako rodinné prídavky a uvedená finančná pomoc sa odpočítava od príspevku na vzdelanie priznávaného úradníkom, rodičom týchto študentov, ako aj zrušenie rozhodnutia uskutočniť vymáhanie plnenia poskytnutého bez právneho dôvodu

Návrhy žalobcov

pokiaľ ide o prvých deviatich žalobcov, zrušiť rozhodnutia o odpočítaní štipendia na vyššie vzdelávanie, ktoré bolo poskytnuté Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur du Grand-Duché (CEDIES), od príspevku na vzdelávanie podľa služobného poriadku, ktorý je priznaný deťom úradníkov, ako aj zrušiť rozhodnutia o vymáhaní plnenia poskytnutého bez právneho dôvodu, ktoré boli adresované každému z uvedených žalobcov a ktoré zodpovedajú sume predtým vyplatených príspevkov na vzdelanie údajne poskytnutých bez právneho dôvodu,

pokiaľ ide o posledného žalobcu, zrušiť rozhodnutie, ktorým bol vyzvaný oznámiť skutočnosť, či je jeho dieťa poberateľom štipendia poskytnutého Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur du Grand-Duché (CEDIES) a ktoré medzičasom od 1. decembra 2011 zastavuje vyplácanie príspevku na vzdelávanie poskytovaného tomuto dieťaťu, v bode týkajúcom sa výlučne tohto zastavenia,

vyplatiť z toho vyplývajúce nedoplatky na odmene spolu s príslušnými úrokmi z omeškania započítanými od dátumu splatnosti vzniknutých nedoplatkov s úrokovou sadzbou stanovenou Európskou centrálnou bankou pre hlavné finančné operácie uplatniteľné v priebehu dotknutého obdobia, zvýšenou o dva body,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________