Language of document :

Tožba, vložena 3. oktobra 2011 - ZZ in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-98/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: ZZ in drugi (zastopnika: F. Moyse in A. Salerno, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa Komisije, da se nekatere finančne pomoči države članice študentom v visokošolskem izobraževanju šteje za dodatke, ki imajo enako naravo kot družinski dodatki, in da se te finančne pomoči odšteje od dodatka za šolanje, ki ga prejemajo uradniki, ki so starši teh študentov, ter razglasitev ničnosti sklepa o vračilu neupravičeno izplačanih zneskov.

Predlogi tožečih strank

-    Kar zadeva prvih devet tožečih strank, naj se razglasijo za nični, prvič, sklepi, da se od dodatkov za šolanje, ki se njihovim otrokom plačujejo v skladu s Kadrovskimi predpisi, odšteje znesek šolnin za visokošolski študij, ki jim jih je dodelil Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur du Grand-Duché du Luxembourg (Dokumentacijsko informacijski center za visokošolsko izobraževanje Velikega vojvodstva Luksemburg) (CEDIES), in drugič, sklepi o vračilu neupravičeno izplačanih zneskov, naslovljeni na vsako od navedenih tožečih strank, za domnevno neupravičeno izplačane dodatke za šolanje, ki so jih prejeli pred tem;

-    kar zadeva zadnjo tožečo stranko, naj se razglasi za ničen sklep, s katerim se od nje zahteva, naj sporoči, ali njen otrok prejema štipendijo CEDIES, in s katerim se od 1. decembra 2011 zadrži izplačevanje dodatka za šolanje za tega otroka, v delu, ki se nanaša izključno na to zadržanje;

-    naloži naj se plačilo zamudnih obresti na neplačane dele osebnih prejemkov od dneva njihove zapadlosti po obrestni meri, ki jo je Evropska centralna banka določila za glavne transakcije refinanciranja v zadevnem obdobju, povišani za dve točki;

-    Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________