Language of document :

Talan väckt den 3 oktober 2011 - ZZ m.fl. mot kommissionen

(Mål F-98/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ med flera (ombud: advokaterna F. Moyse och A. Salerno)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att anse att vissa ekonomiska stöd som en medlemsstat betalar ut till studenter som följer en högre utbildning utgör ersättning av samma slag som familjetillägget och att avdrag ska göras för dessa ekonomiska stöd från det utbildningstillägg som utbetalas till tjänstemän som är föräldrar till sådana studenter. Även talan om ogiltigförklaring av beslutet att det utbetalade stödet ska återbetalas.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

beträffande de nio första sökandena, ogiltigförklara besluten att göra avdrag från de utbildningstillägg, som enligt tjänsteföreskrifterna betalas ut för deras barn med ett belopp som motsvarar de stipendier för högre utbildning som Storhertigdömet Luxemburgs dokumentations- och informationscentrum för högre utbildning, (CEDIES), beviljar de senare, och vidare ogiltigförklara besluten riktade till var och en av de nu nämnda sökandena om återbetalning av de utbetalade stöden med ett belopp som motsvarar vad som påstås vara felaktigt utbetalade utbildningstillägg,

beträffande den sista sökanden, ogiltigförklara beslutet att ålägga honom att ange om hans barn åtnjuter ett stipendium beviljat av CEDIES och att under tiden, från den 1 december 2011, avbryta utbetalningen av utbildningstillägget för detta barn, endast vad gäller denna avbrutna utbetalning,

ålägga kommissionen att betala den lön som förfallit till betalning jämte dröjsmålsränta, beräknad från och med förfallodagen, med den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner under den aktuella perioden med tillägg av två procentenheter,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________