Language of document :

Жалба, подадена на 28 септември 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-94/11)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: H. Mannes, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на EPSO да възобнови процедурата по общия конкурс EPSO/AD/26/05 и да покани жалбоподателя да се яви отново на устния изпит и отмяна на решението жалбоподателят да бъде изключен от този конкурс поради неявяването му на устния изпит

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска:

да се отменят решенията на ответника от 11 февруари и от 12 август 2011 г.,

да се обяви за незаконосъобразна поканата за устния изпит от 14 януари 2011 г.,

да се установи, че с повторното индивидуално явяване на жалбоподателя на изпита не е възможно да се преодолеят допуснатите от ответника съществени пороци в процедурата, които са установени в рамките на образуваното от жалбоподателя предходно производство,

да се установи, че ответникът има право да включи жалбоподателя в резервната листа и без повторното явяване на изпита,

да се установи, че ответникът следва да обезщети по подходящ начин жалбоподателя за претърпяната с течение на времето вреда и да избягва всякаква дискриминация на жалбоподателя по отношение на успешните кандидати,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски,

с предохранителна цел - да се постанови неприсъствено съдебно решение.

____________