Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 28 września 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-94/11)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: H. Mannes, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o ponownym wszczęciu konkursu EPSO/AD/26/05 i zaproszeniu skarżącego do ponownego odbycia egzaminu ustnego oraz stwierdzenie nieważności decyzji o wykluczeniu go ze wspomnianego konkursu z uwagi na nieobecność na tym egzaminie.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 11 lutego 2011 r. i z dnia 12 sierpnia 2011 r.;

stwierdzenie niezgodności z prawem zaproszenia na egzamin ustny z dnia 14 stycznia 2011 r.;

stwierdzenie, że wyłączne powtórzenie egzaminu skarżącego nie stanowi odpowiedniego środka by naprawić wady proceduralne stwierdzone w dotychczasowym przebiegu jego konkursu;

stwierdzenie, że pozwana ma prawo wpisania skarżącego na listę rezerwową nawet jeżeli egzamin nie zostanie powtórzony;

stwierdzenie, że pozwana ma obowiązek odpowiedniego wynagrodzenia niekorzyści powstałych dla skarżącego w związku z upływem czasu oraz zapobieżenia wszelkiej dyskryminacji w stosunku do kandydatów, którzy zostali laureatami konkursu;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania;

tytułem ostrożności procesowej, wydanie wyroku zaocznego.

____________