Language of document :

Žaloba podaná 28. septembra 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-94/11)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: H. Mannes, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia EPSO o opätovnom otvorení verejného výberového konania EPSO/AD/26/05 a pozvaní žalobcu na novú ústnu skúšku a zrušenie rozhodnutia o vylúčení žalobcu z konania z dôvodu jeho nedostavenia sa na uvedené výberové konanie

Návrhy žalobcu

Žalobca navrhuje

zrušiť rozhodnutia žalovanej z 11. februára a z 12. augusta 2011,

vyhlásiť pozvánku na ústnu skúšku zo 14. januára 2011 za nezákonnú,

určiť, že nové individuálne preskúšanie žalobcu nemôže dostatočným spôsobom napraviť zistené procesné chyby predchádzajúceho konania,

určiť, že žalovaná má právo zapísať žalobcu na rezervný zoznam aj bez opakovania skúšky,

určiť, že žalovaná musí primeraným spôsobom nahradiť žalobcovi škodu z dôvodu uplynutého času a zabrániť akejkoľvek diskriminácii žalobcu voči úspešným uchádzačom,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania,

podporne vydať rozsudok pre zmeškanie.

____________