Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2011 r. - ZZ przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej

(Sprawa F-71/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat J.M. Bauler)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony skarżącej za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz zasądzenie od strony pozwanej określonej kwoty tytułem zadośćuczynienia za krzywdę.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.; pomocniczo, stwierdzenie nieważności pisma z dnia 9 września 2009 r. sporządzonego w następstwie stwierdzenia nieważności poprzedniego sprawozdania z oceny dotyczącego tego samego okresu;

stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie z dnia 14 kwietnia 2011 r.;

zasądzenie od strony pozwanej kwoty 50 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę;

obciążenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kosztami postępowania.

____________