Language of document :

Решение на Съда (трети състав) от 13 октомври 2011 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Paris, Франция) - Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS/Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

(Дело C-439/09)1

(Член 101, параграфи 1 и 3 ДФЕС - Регламент (ЕО) № 2790/1999 - Членове от 2 до 4 - Конкуренция - Ограничаваща практика - Мрежа за селективна дистрибуция - Козметични продукти и продукти за лична хигиена - Обща и абсолютна забрана за продажба чрез интернет - Забрана, наложена от доставчика на оторизираните дистрибутори)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel de Paris

Страни в главното производство

Жалбоподател: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

Ответници: Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

В присъствието на: Ministère public, Европейска комисия

Предмет

Преюдициално запитване - Cour d'appel de Paris - Конкуренция - Обща и абсолютна забрана за продажба чрез интернет на козметични продукти и продукти за лична хигиена, наложена от доставчика на оторизираните дистрибутори в рамките на мрежа за селективна дистрибуция - Задължение за продажба на такива продукти в рамките на реален обект в присъствието на дипломиран фармацевт - Съществено ограничение на конкуренцията с оглед на целта по смисъла на член 81, параграф 1 ЕО, за което не може да се приложи групово освобождаване на основание Регламент (ЕО) № 2790/1999 на Комисията от 22 декември 1999 година за прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за категориите вертикални споразумения и съгласувани практики (ОВ L 336, стр. 21; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 66) - Възможност да се приложи индивидуално освобождаване в приложение на член 81, параграф 3 ЕО

Диспозитив

Член 101, параграф 1 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че съществуваща в рамките на селективна дистрибуторска система договорна клауза, която изисква продажбите на козметични продукти и продукти за лична хигиена да се извършват в реален обект в задължителното присъствие на квалифициран фармацевт, водеща до забраната на използването на интернет за тези продажби, представлява ограничение с оглед на целта по смисъла на тази разпоредба, ако вследствие на индивидуална и конкретна преценка на съдържанието и целта на тази договорна клауза и на икономическия и правен контекст, в който тя се вписва, изглежда, че с оглед на свойствата на разглежданите продукти тази клауза не е обективно обоснована.

Член 4, буква в) от Регламент (ЕО) № 2790/1999 на Комисията от 22 декември 1999 година за прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за категориите вертикални споразумения и съгласувани практики трябва да се тълкува в смисъл, че предвиденото в член 2 от посочения регламент групово освобождаване не се прилага спрямо договор за селективна дистрибуция, който съдържа клауза, de facto забраняваща интернет като способ за търговско предлагане на продуктите, които са предмет на договора. За сметка на това, подобен договор може да се ползва на индивидуално основание от приложимостта на правното изключение по член 101, параграф 3 ДФЕС, ако са налице условията на тази разпоредба.

____________

1 - ОВ C 24, 30.1.2010 г.