Language of document :

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 13. oktoobri 2011. aasta otsus (Cour d'appel de Paris (Prantsusmaa) eelotsusetaotlus) - Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS versus Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

(kohtuasi C-439/09)1

(ELTL artikli 101 lõiked 1 ja 3 - Määrus (EÜ) nr 2790/1999 - Artiklid 2-4 - Konkurents - Konkurentsi piirav tegevus - Valikturustusvõrk - Kosmeetika ja isikliku hügieeni tooted - Üldine ja täielik internetimüügi keeld - Tarnija poolt volitatud turustajatele kehtestatud keeld)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d'appel de Paris

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

Kostjad: Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

Menetluses osalesid: Ministère public, Euroopa Komisjon

Ese

Eelotsusetaotlus - Cour d'appel de Paris - Konkurents - Kosmeetika- ja isikliku hügieeni toodete internetis müümise üldine ja täielik keeld, mille tarnija on volitatud turustajatele valikulises turustusvõrgus kehtestanud - Kohustus müüa selliseid tooteid füüsilises ruumis proviisori diplomiga isiku kohalviibimisel - Eesmärgi poolest põhiline konkurentsipiirang EÜ artikli 81 artikli 1 tähenduses, mille suhtes ei saa kohaldada grupierandit vastavalt komisjoni 22. detsembri 1999. aasta määrusele nr 2790/1999 asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta vertikaalkokkuleppe ja kooskõlastatud tegevuse liikide suhtes (ELT L 336, lk 21; ELT eriväljaanne 08/01, lk 364) - Võimalus kohaldada artikli 81 lõike 3 alusel üksikerandit

Resolutsioon

ELTL artikli 101 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et valikulise turustussüsteemi raames kehtestatud lepingutingimus, mis nõuab, et kosmeetika ja isikliku hügieeni toodete müüki teostatakse füüsilises ruumis diplomeeritud proviisori kohustuslikul juuresolekul, ja mille tulemusel keelatakse selle müügi puhul interneti kasutamine, kujutab endast eesmärgil põhinevat piirangut, kui pärast selle lepingutingimuse sisu ja eesmärgi ning õigusliku ja majandusliku konteksti individuaalset ja konkreetset uurimist ilmneb, et kõnealuste toodete omadusi arvestades ei ole see tingimus objektiivselt põhjendatud.

Komisjoni 22. detsembri 1999. aasta määruse nr 2790/1999 asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta vertikaalkokkuleppe ja kooskõlastatud tegevuse liikide suhtes artikli 4 punkti c tuleb tõlgendada nii, et nimetatud määruse artiklis 2 ette nähtud grupierand ei ole kohaldatav valikturustuslepingu suhtes, mis sisaldab tingimust, mis keelab de facto interneti kui lepingujärgsete toodete turustamisviisi. Seevastu võib niisuguse lepingu suhtes individuaalselt olla kohaldatav ELTL artikli 101 lõike 3 õiguslik erand, kui selle sätte tingimused on täidetud.

____________

1 - ELT C 24, 30.1.2010.