Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.10.2011 (Cour d'appel de Paris'n (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS v. Président de l'Autorité de la Concurrence ja Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

(Asia C-439/09)1

(SEUT 101 artiklan 1 ja 3 kohta - Asetuksen (EY) N:o 2790/1999 2-4 artikla - Kilpailu - Kilpailua rajoittava menettelytapa - Valikoiva jakeluverkosto - Kosmetiikkatuotteet ja henkilökohtaiset hygieniatuotteet - Yleinen ja ehdoton internetmyynnin kielto - Toimittajan valtuutetuille jakelijoille asettama kielto)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d'appel de Paris

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

Vastapuolet: Président de l'Autorité de la Concurrence ja Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

Muut osapuolet: Ministère public ja Euroopan komissio

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Cour d'appel de Paris - Kilpailu - Toimittajan valikoivassa jakeluverkossa toimiville valtuutetuille jälleenmyyjille asettama yleinen ja ehdoton kielto myydä kosmetiikkatuotteita ja henkilökohtaisia hygieniatuotteita internetissä - Velvollisuus myydä tällaisia tuotteita fyysisessä tilassa proviisorin läsnä ollessa - EY 81 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vakavin tarkoituksellinen kilpailunrajoitus, johon ei voida soveltaa EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 22.12.1999 annetussa komission asetuksessa N:o 2790/1999 (EYVL L 336, s. 21) säädettyä ryhmäpoikkeusta - Mahdollisuus soveltaa EY 81 artiklan 3 kohdan mukaista yksittäispoikkeusta

Tuomiolauselma

SEUT 101 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että valikoivassa jakelujärjestelmässä käytetty sopimuslauseke, jossa edellytetään, että kosmetiikkatuotteiden ja henkilökohtaisten hygieniatuotteiden myynti tapahtuu fyysisessä tilassa ja proviisorin läsnä ollessa, ja josta aiheutuu kielto käyttää internetiä näitä myyntejä varten, merkitsee mainitussa määräyksessä tarkoitettua tarkoitukseen perustuvaa rajoitusta, jos kyseisen sopimuslausekkeen sisällön ja tavoitteen sekä sen taloudellisen ja oikeudellisen asiayhteyden yksittäistapauksittain suoritettavan konkreettisen tutkinnan perusteella ilmenee, ettei tällainen sopimuslauseke ole objektiivisesti perusteltu, kun otetaan huomioon kyseessä olevien tuotteiden ominaispiirteet.

EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 22.12.1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2790/1999 4 artiklan c alakohtaa on tulkittava siten, että kyseisen asetuksen 2 artiklassa säädettyä ryhmäpoikkeusta ei sovelleta valikoivaan jakelusopimukseen, jossa määrätään sopimuslausekkeesta, jolla tosiasiassa kielletään käyttämästä internetiä sopimustuotteiden myyntikanavana. Tällaiseen sopimukseen voidaan sitä vastoin yrityskohtaisesti soveltaa SEUT 101 artiklan 3 kohdassa määrättyä poikkeusta, jos mainitussa määräyksessä asetetut edellytykset täyttyvät.

____________

1 - EUVL C 24, 30.1.2010.