Language of document :

Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 13. oktobra spriedums (Cour d'appel de Paris (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS/Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

(lieta C-439/09) 1

LESD 101. panta 1. un 3. punkts - Regula (EK) Nr. 2790/1999 - 2.-4. pants - Konkurence - Ierobežojošas darbības - Selektīvās izplatīšanas tīkls - Kosmētikas un ķermeņa higiēnas preces - Pārdošanas internetā vispārējs un absolūts aizliegums - Piegādātāja noteikts aizliegums pilnvarotajiem izplatītājiem

Tiesvedības valoda - franču

Iesniedzējtiesa

Cour d'appel de Paris

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

Atbildētājs: Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

piedaloties: Ministère public, Eiropas Komisija

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Cour d'appel de Paris - Konkurence - Vispārējs un absolūts aizliegums pārdot internetā kosmētikas un ķermeņa higiēnas preces, ko ir noteicis piegādātājs apstiprinātiem selektīvās izplatīšanas tīkla izplatītājiem - Pienākums pārdot šādas preces fiziskā vietā, klātesot kvalificētam farmaceitam - Būtisks konkurences ierobežojumu ar mērķi EK līguma 81. panta 1. punkta izpratnē, uz ko nevar attiecināt grupu atbrīvojumu saskaņā ar Komisijas 1999. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr 2790/1999 par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu vienošanos un saskaņotu darbību kategorijām (OV L 336, 21. lpp.) - Iespēja saņemt individuālu atbrīvojumu saskaņā ar EK līguma 81. panta 3. punktu

Rezolutīvā daļa:

LESD 101. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tāds līguma noteikums selektīvās izplatīšanas sistēmā, ar kuru tiek prasīts pārdot kosmētikas un ķermeņa higiēnas preces fiziskā vietā un obligātā kvalificēta farmaceita klātbūtnē, kā rezultātā ir aizliegts izmantot internetu šo preču pārdošanai, ir uzskatāms par ierobežojumu ar mērķi minētās tiesību normas izpratnē, ja pēc šī līguma noteikuma satura un mērķa, un juridiskā un ekonomiskā konteksta, kādā tas ietilpst, individuālas un konkrētas izvērtēšanas šķiet, ka, ņemot vērā attiecīgo preču īpašības, šis noteikums nav objektīvi pamatots;

Komisijas 1999. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 2790/1999 par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu vienošanos un saskaņotu darbību kategorijām 4. panta c) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka minētās regulas 2. pantā paredzētais grupveida atbrīvojums nav piemērojams tādam selektīvās izplatīšanas līgumam, kurā ir ietverts noteikums, kas de facto aizliedz internetu kā līgumā paredzēto preču pārdošanas veidu. Turpretim šādam līgumam individuāli var piemērot LESD 101. panta 3. punktā paredzēto izņēmumu, ja ir izpildīti šajā normā paredzētie nosacījumi.

____________

1 - OV C 24, 30.01.2010.