Language of document :

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 października 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Paris - Francja) - Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS przeciwko Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

(Sprawa C-439/09)1

(Artykuł 101 ust. 1 i 3 TFUE - Rozporządzenie (WE) nr 2790/1999 - Artykuły 2-4 - Konkurencja - Praktyka ograniczająca - Sieć dystrybucji selektywnej - Artykuły kosmetyczne i pielęgnacyjne - Ogólny i bezwzględny zakaz sprzedaży przez Internet - Zakaz nałożony przez dostawcę na autoryzowanych dystrybutorów)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour d'appel de Paris

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

Strona pozwana: Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

przy udziale: Prokuratora, Komisji Europejskiej

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Cour d'appel de Paris- Konkurencja - Ogólny i bezwzględny zakaz sprzedaży przez Internet produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, nałożony przez dostawcę na autoryzowanych dystrybutorów w ramach sieci selektywnej dystrybucji - Obowiązek prowadzenia sprzedaży takich produktów w przestrzeni fizycznej i w obecności dyplomowanego farmaceuty - Kwalifikowane ograniczenie konkurencji ze względu na cel w rozumieniu art. 81 ust. 1 traktatu WE, które nie może zostać objęte wyłączeniami grupowymi przewidzianymi przez rozporządzenie Komisji nr 2790/1999 z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Dz.U. L 336, s. 21) - Możliwość objęcia wyłączeniem indywidualnym na podstawie art. 81 ust. 3 traktatu WE

Sentencja

Artykuł 101 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, że klauzula umowna w ramach systemu dystrybucji selektywnej, wymagająca, żeby sprzedaż artykułów kosmetycznych i pielęgnacyjnych odbywała się w przestrzeni fizycznej w obowiązkowej obecności dyplomowanego farmaceuty, której konsekwencją jest zakaz wykorzystania Internetu dla celów tej sprzedaży, stanowi ograniczenie ze względu na cel w rozumieniu tego przepisu, jeżeli w następstwie indywidualnego i konkretnego badania treści i celu tej klauzuli umownej oraz prawnego i gospodarczego kontekstu, w jaki jest ona wpisana, okaże się, że zważywszy na właściwości przedmiotowych produktów, taka klauzula nie jest obiektywnie uzasadniona.

Artykuł 4 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2790/1999 z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych należy interpretować w ten sposób, że wyłączenie grupowe przewidziane w art. 2 tego rozporządzenia nie ma zastosowania do umowy dystrybucji selektywnej, która zawiera klauzulę de facto zakazującą Internetu jako środka sprzedaży produktów umownych. Natomiast taka umowa może korzystać indywidualnie z wyłączenia legalnego z art. 101 ust. 3 TFUE, jeżeli spełnione są przesłanki tego przepisu.

____________

1 - Dz.U. C 24 z 30.1.2010.