Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 28 септември 2011 г. - Allen / Комисия

(Дело F-23/10)1

(Публична служба - Социално осигуряване - Тежко заболяване - Член 72 от Правилника за длъжностните лица - Удължаване на периода на здравно осигуряване съгласно Общата здравноосигурителна схема - Критерий, изведен от липсата на осигуряване по друга схема)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Allen (Armacão de Pera, Португалия) (представители: адв. L. Levi и адв. A. Blot, avocats)

Ответник: Комисия (представители: г-н J. Currall и г-н D. Martin)

Предмет

Жалба за отмяна на решението, с което се отхвърля искането на жалбоподателката заболяването ѝ да бъде признато за тежко.

Диспозитив

Отменя решенията от 30 юни 2009 г., 17 юли 2009 г. и 7 януари 2010 г., с които Европейската комисия отказва да признае, че г-жа Allen страда от тежко заболяване и отказва да удължи периода на здравното ѝ осигуряване.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Европейската комисия понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 161, 19.6.2010г., стр. 58.