Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 28. septembra 2011 - Allen/Komisia

(vec F-23/10)1

(Verejná služba - Sociálne zabezpečenie - Ťažká choroba - Článok 72 služobného poriadku - Predĺženie zdravotného poistenia prostredníctvom RCAM - Kritéria založené na neexistencii poistenia v inom systéme)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Finola Allen (Armacão de Pera, Portugalsko) (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o zrušenie rozhodnutia, ktorým bola zamietnutá žiadosť o uznanie ťažkej choroby žalobkyne

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutia z 30. júna 2009, zo 17. júla 2009 a 7. januára 2010, ktorými Európska komisia neuznala, že F. Allenová trpí ťažkou chorobou a odmietla jej predĺžiť zdravotné poistenie, sa zrušujú.

2.    V zostávajúcej časti sa žalobné návrhy zamietajú.

3.    Európska komisia znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 161, 19.6.2010, s. 58.