Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 13 september 2011 - Nastvogel / Raad

(Zaak F-4/10)1

(Openbare dienst - Beoordeling - Beoordelingsrapporten - Advies van het beoordelingscomité - Verslechtering van specifieke beoordeling - Gesprek tussen beoordeelde en beoordelaar - Raadpleging van verschillende hiërarchieke meerderen - Kennis van het werk van beoordeelde door tweede beoordelaar - Motivering - Inaanmerkingneming van ziekteverlof)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Nastvogel (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad (vertegenwoordigers: M. Vitsentzatos en K. Zieleśkiewicz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit houdende opstelling van het beoordelingsrapport over de periode van 1 juli 2006 tot en met 31 december 2007

Dictum

Het beoordelingsrapport van Nastvogel over de periode van 1 juli 2006 tot en met 31 december 2007 wordt nietig verklaard.

De Raad van de Europese Unie wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 63 van 13.3.2010, blz. 54.