Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 28 септември 2011 г. - AC/Съвет

(Дело F-9/10)1

(Публична служба - Повишаване - Процедура за повишаване за 2009 г. - Съпоставяне на заслугите - Явна грешка в преценката)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AC (Брюксел, Белгия) (представители: адв. S. Rodrigues и адв. C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Съвет (представители: г-н M. Bauer и г-жа K. Zieleśkiewicz )

Предмет

Искане за отмяна на решението жалбоподателят да не бъде включен в списъка на длъжностните лица, повишени в степен AD 13 на основание на процедурата за повишаване за 2009 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

АС понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 113, 1.5.2010 г., стр. 79.