Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 28 september 2011 - AC / Raad

(Zaak F-9/10)1

(Openbare dienst - Bevordering - Bevorderingsronde 2009 - Vergelijking van verdiensten - Kennelijk onjuiste beoordeling)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AC (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodriguez en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Raad (vertegenwoordigers: M. Bauer en K. Zieleśkiewicz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om de verzoekende partij niet op te nemen op de lijst van personen die in het kader van de bevorderingsronde 2009 tot de rang AD13 zijn bevorderd

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

AC zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 113 van 1.5.2010, blz. 79.