Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 28 września 2011 r. - AC przeciwko Radzie

(Sprawa F-9/10)1

(Służba publiczna - Awans - Postępowanie w sprawie awansu za 2009 r. - Porównanie osiągnięć - Oczywisty błąd w ocenie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AC (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Rada (przedstawiciele: M. Bauer i K. Zieleśkiewicz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o niewpisaniu strony skarżącej na listę osób awansowanych do grupy zaszeregowania AD13 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2009 r.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

AC pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 113 z 1.5.2010, s. 79.