Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 28. septembra 2011 - AC/Rada

(vec F-9/10)1

(Verejná služba - Povýšenie - Povyšovanie v roku 2009 - Porovnávacie hodnotenie zásluh - Zjavne nesprávne posúdenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: AC (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a K. Zieleśkiewicz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia nezaradiť žalobcu do zoznamu osôb povýšených do platovej triedy AD 13 pri povyšovaní v roku 2009

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    AC je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 113, 1.5.2010, s. 79.