Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 14 септември 2011 г. - Hecq/Комисия

(Дело F-47/10)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Социална сигурност - Професионално заболяване - Членове 73 и 78 от Правилника - Правомерно становище на медицинската комисия - Отказ за признаване на частична трайна инвалидност)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Hecq (Chaumont-Gistoux, Белгия) (представител: адв. L. Vogel, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin, подпомагани от адв. J.-L. Fagnart, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на решенията на Комисията, с които се отказва на жалбоподателя да му бъде призната частична трайна инвалидност по смисъла на член 73 от Правилника и му се възлага да поеме една част от медицинските възнаграждения и разноски, направени в хода на дейността на медицинската комисия.

Диспозитив

1)    Липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество по исканията за отмяна на решенията на Европейската комисия от 7 септември 2009 г., в частта им, в която се възлага на г-н Hecq да поеме разноските и възнагражденията на лекаря, определен от него да го представлява в медицинската комисия, както и половината от разноските и възнагражденията на третия лекар в тази комисия, определен по общо съгласие.

2)    Отхвърля като неоснователни исканията за отмяна на решенията от 7 септември 2009 г., в частта им, в която се отказва да се признае на г-н Hecq процент трайна инвалидност.

3)    Г-н понася Hecq понася направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 221, 14.8.2010 г., стр.61.