Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 14. september 2011 - Hecq mod Kommissionen

(Sag F-47/10) 1

(Personalesag - tjenestemænd - social sikring - erhvervssygdom - vedtægtens artikel 73 og 78 - forskriftsmæssigheden af lægeudvalgets udtalelse - afslag på at anerkende vedvarende, delvis invaliditet)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgien) (ved advokat L. Vogel)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede, bistået af advokat J.-L. Fagnart)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelser om afslag på at anerkende, at sagsøgeren er ramt af vedvarende, delvis invaliditet som omhandlet i tjenestemandsvedtægtens artikel 73, og om at pålægge sagsøgeren at betale en del af de udgifter og lægehonorarer, der var forbundet med lægeudvalgets arbejde.

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse vedrørende påstandene om annullation af Europa-Kommissionens afgørelser af 7. september 2009, for så vidt som sagsøgeren derved blev pålagt at betale udgifterne og honorarer til den læge, som han havde udpeget til at repræsentere ham i lægeudvalget, og halvdelen af udgifterne og honorarer til den tredje læge i lægeudvalget, der var udpeget efter en fælles aftale.

Påstandene om annullation af afgørelserne af 7. september 2009, for så vidt som der derved meddeles afslag på at tillægge Hecq en procentsats for vedvarende invaliditet, forkastes som ugrundede.

Hecq betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 221 af 14.8.2010, s. 61.