Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 14. septembra spriedums - Hecq/Komisija

(lieta F-47/10) 1

Civildienests - Ierēdņi - Sociālais nodrošinājums - Arodslimība - Civildienesta noteikumu 73. un 78. pants - Ārstu komisijas slēdziena tiesiskums - Atteikums atzīt daļēju pastāvīgo invaliditāti

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Hecq (Chaumont-Gistoux, Beļģija) (pārstāvis - L. Vogel, avocat)

Atbildētāja: Komisija (pārstāvji - J. Currall un D. Martin, pārstāvji, kam aplīdz J.-L. Fagnart, avocat)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumus, ar kuriem ir atteikts atzīt prasītājam daļēju pastāvīgo invaliditāti Civildienesta noteikumu 73. panta izpratnē un noteikts viņa pienākums atlīdzināt daļu no medicīniskajiem izdevumiem un honorāriem, kas radušies ārstu komisijas darba gaitā

Rezolutīvā daļa:

izbeigt tiesvedību lietā par prasījumiem, ar kuriem lūgts atcelt Eiropas Komisijas 2009. gada 7. septembra lēmumus tiktāl, ciktāl tajos ir noteikts Hecq k-ga pienākums segt ārsta, kuru viņš iecēlis, lai tas pārstāvētu Hecq k-gu ārstu komisijas darba ietvaros, izdevumus un honorārus un atlīdzināt pusi no trešā ārsta, kas iecelts ārstu komisijā pēc savstarpējās vienošanās, izdevumiem un honorāriem;

prasījumus atcelt 2009. gada 7. septembra lēmumus tiktāl, ciktāl ar tiem atteikts atzīt Hecq k-gam pastāvīgo invaliditāti, noraidīt kā nepamatotus;

Hecq k-gs atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 221, 14.08.2010, 61. lpp.