Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 14. septembra 2011 - Hecq/Komisia

(vec F-47/10)1

(Verejná služba - Úradníci - Sociálne zabezpečenie - Choroba z povolania - Články 73 a 78 služobného poriadku - Platnosť stanoviska lekárskej komisie - Odmietnutie uznať čiastočnú trvalú invaliditu)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgicko) (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J.-L. Fagnart, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutí Komisie, ktorými sa žalobcovi odmieta uznať trvalá čiastočná invalidita v zmysle článku 73 služobného poriadku a ktorými sa zaväzuje na náhradu časti lekárskych výdavkov a odmien, ktoré vznikli v súvislosti s prácou lekárskej komisie

Výrok rozsudku

1.    Konanie o návrhoch smerujúcich k zrušeniu rozhodnutí Európskej komisie zo 7. septembra 2009 v rozsahu, v akom ukladajú A. Hecqovi povinnosť nahradiť výdavky a odmeny lekára, ktorého ustanovil na účely svojho zastupovania v rámci lekárskej komisie, ako aj polovicu výdavkov a odmien tretieho lekára lekárskej komisie ustanoveného po vzájomnej dohode, sa zastavuje.

2.    Návrhy smerujúce k zrušeniu rozhodnutí zo 7. septembra 2009 v rozsahu, v akom sa nimi A. Hecqovi odmieta uznať miera trvalej invalidity, sa zamietajú ako nedôvodné.

3.    A. Hecq znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 221, 14.8.2010, s. 61.