Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 12. septembra 2011 - Cervelli/Komisia

(vec F-98/10)1

(Verejná služba - Úradníci - Príspevok na expatriáciu - Návrh na preskúmanie - Nové a podstatné skutočnosti - Zjavne neprípustná žaloba)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Francesca Cervelli (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: J. R. García-Gallardo Gil-Fournier a M. Arias Díaz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa žalobkyni zamieta priznať príspevok na expatriáciu

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    F. Cervelli je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 13, 15.1.2011, s. 42.