Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 септември 2011 г. - Michail/Комисия

(Дело F-100/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Сила на пресъдено нещо - Задължение за съдействие - Член 24 от Правилника - Психически тормоз)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Michail (Брюксел, Белгия) (представител: адв. C. Meïdanis, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-н J. Currall и г-н J. Baquero Cruz, подпомагани от адв. E. Bourtzalas и адв. E. Antypa, avocats)

Предмет

Отмяна на решението на ответника, с което се отхвърля искането на жалбоподателя за съдействие, отправено на основание член 24 от Правилника, поради психически тормоз, на който твърди, че е бил подложен

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-н Michail да понесе направените от него съдебни разноски, както и разноските на Комисията.

____________

1 - ОВ C 63, 13.3.2010 г., стр. 52.