Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 13. september 2011 - Michail mod Kommissionen

(Sag F-100/09) 1

(Personalesag - tjenestemand - retskraft - bistandspligt - vedtægtens artikel 24 - psykisk chikane)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Michail (Bruxelles, Belgien) (ved advokat C. Meïdanis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede, bistået af advokaterne E. Bourtzalas og E. Antypa)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Europa-Kommissionens afslag på sagsøgerens anmodning om bistand i henhold til vedtægtens artikel 24 som følge af den psykiske chikane, som han hævder at have været udsat for.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Michail bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens sagsomkostninger.

____________

1 - EUT C 63 af 13.3.2010, s. 52.