Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 13 września 2011 r. - Michail przeciwko Komisja

(Sprawa F-100/09)1

(Służba publiczna - Urzędnik - Powaga rzeczy osądzonej - Obowiązek wspomagania - Artykuł 24 regulaminu pracowniczego - Mobbing)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Christos Michail (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat C. Meïdanis)

Strona pozwana: Komisja (przedstawiciele: J. Currall i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, wspomagani przez adwokatów E. Bourtzalas i E. Antypę)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej oddalającej wniosek o udzielenie pomocy złożony na podstawie art. 24 regulaminu pracowniczego z powodu mobbingu, którego ofiarą według swojego twierdzenia był skarżący.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje w części odrzucona, a w części oddalona.

Christos Michail pokrywa własna koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję.

____________

1 - Dz.U. C 63 z 13.3.2010, s. 52.