Language of document :

Жалба, подадена на 22 април 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-17/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: A. Blot, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на ответника да не поднови договора на жалбоподателя като договорно нает служител

Искания на жалбоподателя

да се отмени имплицитно съдържащият се в меморандума от 28 април 2010 г. отказ за подновяването на договора му като договорно нает служител и, доколкото е необходимо, да се отмени решението, с което органът, който сключва договорите, отхвърля подадената по административен ред жалба,

жалбоподателят да бъде възстановен на работа,

ответникът да бъде осъден да заплати обезщетение за имуществени вреди в размер, който според жалбоподателя следва да се определи на 27 000 EUR, заедно със законната лихва за забава, считано от датата на съдебното решение,

ответникът да бъде осъден да заплати обезщетение за неимуществени вреди в размер, който според жалбоподателя следва да се определи по справедливост на 15 000 EUR (петнайсет хиляди евро), заедно със законната лихва за забава, считано от датата на съдебното решение,

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

____________