Language of document :

Sag anlagt den 22. april 2011 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-17/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt som kontraktansat.

Sagsøgerens påstande

Principalt annulleres afgørelsen om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt som kontraktansat, således som det stiltiende fremgår af notatet af 28. april 2010, og, om fornødent, annulleres ansættelsesmyndighedens afgørelse om afslag på klagen.

Følgelig genindsættes sagsøgeren i sin stilling.

Kommissionen tilpligtes at betale et beløb, som foreløbigt fastsættes til 27 000 EUR, i erstatning for det økonomiske tab, med tillæg af morarenter i henhold til den lovbestemte rentesats fra den dato, hvor der afsiges dom i sagen.

Kommissionen tilpligtes at betale et beløb, som foreløbigt og efter billighed fastsættes til 15 000 EUR (femten tusinde euro), i erstatning for det ikke-økonomiske tab, med tillæg af morarenter i henhold til den lovbestemte rentesats fra den dato, hvor der afsiges dom i sagen.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________