Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 kwietnia 2011 r. -ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-17/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: A. Blot, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o nieprzedłużeniu zawartej ze skarżącą umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego.

Żądania strony skarżącej

Tytułem żądania głównego: stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o nieprzedłużeniu zawartej ze skarżącą umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego, wynikającej w dorozumiany sposób z pisma z dnia 28 kwietnia 2010 r. i, w razie potrzeby, decyzji organu powołującego oddalającej zażalenie;

w konsekwencji przywrócenie skarżącej na stanowisko;

zasądzenie od strony pozwanej zapłaty, tytułem naprawienia szkody, kwoty, której wysokość zostaje tymczasowo określona jako 27 000 EUR, podwyższonej o odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości od momentu wydania oczekiwanego wyroku;

zasądzenie od strony pozwanej zapłaty, tytułem zadośćuczynienia krzywdzie, kwoty, której wysokość zostaje tymczasowo określona ex aequo et bono jako 15 000 EUR (piętnaście tysięcy EUR), podwyższonej o odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości od momentu wydania oczekiwanego wyroku;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________