Language of document :

Жалба, подадена на 20 април 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-27/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: L. Levi, M. Vandenbussche и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решенията на ответника, с които се отказва разрешение за поисканите от жалбоподателя медицински услуги в полза на неговия син, на неговата съпруга и на него самия

Искания на жалбоподателя

да се отменят обжалваните решения и, ако е необходимо, решението на органа, оправомощен да сключва договори, за отхвърляне на жалбата по административен ред;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________