Language of document :

20. aprillil 2011 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-27/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi, M. Vandenbussche ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsused, millega keelduti andmast luba raviteenusteks, mida hageja taotles oma pojale, abikaasale ja endale.

Hageja nõuded

Tühistada vaidlustatud otsused ning vajalikul määral teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse otsus, millega kaebus jäeti rahuldamata;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________