Language of document :

Üldkohtu 26. oktoobri 2011. aasta otsus - Dufour versus EKP

(kohtuasi T-436/09)

(Juurdepääs dokumentidele - Otsus 2004/258/EÜ - EKP andmebaas, mis on aluseks töötajate töölevõtmist ja liikuvust käsitlevate aruannete koostamisele- Juurdepääsu keelamine - Tühistamishagi - Põhjendatud huvi - Vastuvõetavus - Mõiste "dokument" - Kahju hüvitamise nõue − Enneaegsus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Julien Dufour (Jolivet, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid I. Schoenacker Rossi ja H. Djeyaramane)

Kostja: Euroopa Keskpank (esindajad: K. Laurinavicius ja S. Lambrinoc, hiljem S. Lambrinoc ja P. Embley)

Hageja toetuseks menetlusse astujad: Taani Kuningriik (esindajad: B. Weis Fogh ja S. Juul Jørgensen), Soome Vabariik (esindajad: J. Heliskoski, H. Leppo ja M. Pere, ning hiljem J. Heliskoski ja H. Leppo), Rootsi Kuningriik (esindajad: A. Falk, K. Petkovska ja S. Johannesson)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Komisjon (esindajad: J.-P. Keppenne ja C. ten Dam)

Ese

Esiteks nõue tühistada EKP juhatuse otsus, mis edastati hagejale EKP presidendi 2. septembri 2009. aasta kirjas, milles jäeti rahuldamata hageja esitatud taotlus tutvuda andmebaasiga, mille alusel koostatakse EKP aruanded töötajate töölevõtmise ja liikuvuse kohta, ja teiseks nõue kohustada EKP-d võimaldada hagejal tutvuda kõnealuste andmebaasidega, ning lõpuks nõue hüvitada kahju, mis hagejale väidetavalt tekkis tema juurdepääsutaotluse rahuldamata jätmise tõttu.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Keskpanga (EKP) juhatuse otsus, mis edastati Julien Dufourile EKP presidendi 2. septembri 2009. aasta kirjaga.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta EKP kanda tema enda kohtukulud ja mõista temalt välja J. Dufouri kohtukulud.

Jätta Taani Kuningriigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi ja Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 - ELT C 11, 16.1.2010.